ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་སྟེང་གི་སྙན་ཞུ། ཁག་དང་པོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི1ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི5202ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།