དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཞི་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི214ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག