༢༠༢༠-༢༠༢༡ལོའི་སློབ་སྐབས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་ཡིག་གི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི837ནས་བལྟས།   |  ཐེངས24ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག