2020-2021སློབ་ལོའི་སློབ་སྐབས་ཕྱི་མའི་དམའ་གཉིས་རིམ་པའི་སྐད་ཡིག་གི་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི1ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི518ནས་བལྟས།   |  ཐེངས17ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག