ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་གི་བསྐྱར་སྦྱངས་གནད་བསྡུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི2ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི640ནས་བལྟས།   |  ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག