ཡུལ་བྱ་གཞུང་གི་གནའ་བོའི་གཞིས་སྲུང་ཚོ་བ་བྱ་ཁོག་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི476ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།