བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཚན་ནང་མ་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཞུ་སྒོའི་རྩ་ཚིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི141ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།