བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལོ་ཐོ། ལྕགས་གླང་(2021)ལོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི883ནས་བལྟས།   |  ཐེངས19ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།