རིག་གནས་མིའི་རིགས་རིག་པའི་ལམ་ནས་མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་མཆོད་པའི་ཚོམས་ལ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི122ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།