བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཕ་མ་ཡ་ཆགས་སུ་སོང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་མར་སློབ་གསོ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི121ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག