མཐོ་གཉིས་རིམ་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི951ནས་བལྟས།   |  ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།