དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་བསེ་བསྡུས་གྲྭ་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཚུལ་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི9560ནས་བལྟས།   |  ཐེངས19ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།