བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་འགའ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི1ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1873ནས་བལྟས།   |  ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(1)

1 2 3 4 5

བཟང་གི་ ཧ་ཅང་གི་བཟང་གི་