དུས་རབས་གསར་པ་དངའཐབ་ལམ་གསར་པར་སྒྲིག་གཞིའི་སྒྲིག་ཁོངས་ལས་ཀ་ཡག་པོར་སྒྲུབ་པའི་རྩ་བའི་སྲུང་བྱ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི68ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།