མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གནམ་གཤིས་གནོད་འཚེ་འགོག་སྲུང་བྱ་ཡུལ་གཙོ་གནད་སྡེ་ཚན་བདེ་འཇགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི9ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།