“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལམ་བུ་འདི་སྔར་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་རྒྱང་རིང་དུ་འདིང་དགོས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི9ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།