རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། མན་ངག་རྒྱུད་ལེའུ་རེ་གཅིག་ནས་ལེའུ་གྱ་བཞི་བར་གྱི་འགྲེལ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི128ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།