དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་སོགས་གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི317ནས་བལྟས།   |  ཐེངས14ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།