སྟོད་མངའ་རིས་མར་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཧེ་མི་གྲྭ་ཚང་རྗེས་འབྲངས་བཅས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི193ནས་བལྟས།   |  ཐེངས14ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།