ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་ཐོན་པའི་བློན་ཆེ་ཞེས་པའི་གོ་གནས་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི65ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།