མདོ་སྨད་ཅོ་ནེ་ཆས་པའི་གཤིས་ས་ཆའི་ལོ་གསར་དུས་ཆེན་གཏོང་བའི་ཡུལ་སྲོལ་རིག་གནས་སྐོར་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི206ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།