བོད་ཡིག་གི་ཡིག་རུས་སྐོར་གྱི་དཔེ་རྙིང་རྩ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི106ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།