བོད་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཚོད་ལྟའི་འཛིན་གྲྭའི་སྦྱངས་འབྲས་གནད་བསྡུས་བཀོད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི77ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།