ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱེད་ཐབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི146ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2023-07-20
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།