གྲངས་ཆའི་ཆེ་ཆུང་བསྡུར་བའི་ཐབས་ཤེས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི86ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2023-07-20
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།