བྱང་ཐང་ནས་གསར་དུ་རྙེད་པའི་བཀའ་གཏན་ཡི་གེ་གཉིས་དང་དེའི་ཡིག་ཚང་རིན་ཐང་ལ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི199ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།