དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་ཡིག་ནང་ཚན་གན་རྒྱའི་བྱེ་བྲག་གཉེན་ཡིག་ལ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི170ནས་བལྟས།   |  ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།