ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས"ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས་པ་གསུམ"གྱི་ནང་དོན་དང་རིན་ཐང་གི་དོན་སྙིང་ལག་ཆེན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་དགོས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི54ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།