ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཆས་PPT

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1983ནས་བལྟས།   |  ཐེངས47ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 14
རིན་མེད།