རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་འཇར་མན་གྱི་པོན་ནས་འཚོགས་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི104ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།