འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་གཞན་ཕན་པད་དཀར་ཕྲེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1111ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།