ནགས་རིའི་སྟེང་གང་འདོད་དུ་ས་སློག་པའམ་གཏེར་རྡོ་འདོན་ཆོག་གམ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི2069ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2022-06-14
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།