གཏེར་ཁུངས་སྔོག་འདོན་བྱེད་དུས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྦགས་བཙོག་བཟོས་ནས་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཚོང་གཉེར་གྱོང་གུད་བཟོས་ན་འགྲིག་གམ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1446ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2022-06-14
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།