སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི383ནས་བལྟས།   |  ཐེངས16ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག