ཕྱུགས་ལས་སྨན་པ་སྤྱི་པའི་གཙང་སྦྲས་སྲོག་ཆགས་ཐོན་ཁུངས་རང་བཞིན་གྱི་ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་ཐེབས་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་སྐོར་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི101ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག