དེང་ཕྱིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཞིག་གི་ཁྲོད་རང་ཁུལ་གྱི་གནས་སྐོར་ལས་རིགས་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལས་འགན་དང་། བྱ་བའི་གནད་གཞི། བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་བསམ་འཆར་གནད་བསྡུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི36ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག