མགར་ར་དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང༢༠༢༡ལོའི་དམའ་འབྲིང་མཐར་ཕྱིན་ཐེངས་དང་པོའི་བརྟག་དཔྱད་རང་བཞིན་གྱི་རྫས་འགྱུར་རྒྱུགས་ལེན་འདྲི་གཞི།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི155ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག