ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྡེ་ཚན་དང་པོ་གསེད་བཀྲོལ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི2ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི901ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 10
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།