འབྲོག་པར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་བའི་སློབ་གཞི།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི692ནས་བལྟས།   |  ཐེངས18ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག