སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་གཏམ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི319ནས་བལྟས།   |  ཐེངས15ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག