གནའ་ཡིག་པོ་དང་པི་སོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལས་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ཁག་ཅིག་གི་བྱུང་རིམ་ལ་བརྟག་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི204ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག