དབྱར་གྱི་དགའ་སྟོན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི68ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 11
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2021-09-14
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།