རྔ་མོང་དང་ར་རྒན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི25ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 13
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2021-09-14
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།