དམའ་འབྲིང་སློབ་མའི་བོད་ཡིག་དག་ཆའི་བྱང་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་བསམ་གཞིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི35ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།