རང་ཞིང་གི་གཞི་རིམ་གྱི་སྲོག་ཆགས་རིམས་འགོག་བྱ་བཞག་ཁྲོད་གནས་པའི་གནད་དོན་དང་ལེགས་སྒྱུར་བྱེད་ཐབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི38ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།