ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མཁོ་བསྟུན་དོ་དམ་མ་ལག་གིས་དུས་ཆེན་མ་ཐོན་པའི་ཡར་སྔོན་དུ་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི41ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།