རང་ཞིང་གིས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ལ་ལམ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི35ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།