རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་རིས་སུ་བྲིས་པ་ལྷ་ཡི་ཆར།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི299ནས་བལྟས།   |  ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།