ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་གྲངས་རིག་གི་སློབ་ཁྲིད་གྲ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི82ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།