སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ངོས་འཛིན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི2ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི2280ནས་བལྟས།   |  ཐེངས67ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 109
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2020-12-10
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།